KLAUZULE INFORMACYJNE

image_pdfimage_print

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. obsługi zdarzenia alarmowego

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożar…

Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla interesantów dot. prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz rejestrem korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., będący Administratorem ochrony danych osobowych informuje, że:

1.     Przekazane przez Państwa dane,  przetwarzane będą w celu   prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej jak  i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.

2.     Państwa dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

3.     Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, tj.

·         podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

·         podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.

4.     Posiadają Państwo prawo: żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.     Posiadają Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznacie Państwo, że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

7.     Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.     Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

9.     Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Lubuski  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. ul. Wyszyńskiego 64, tel. 95 733 83 04, e-mail:sekretariat@straz.gorzow.pl

10.  W KW PSP w Gorzowie Wlkp., wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  tel. 95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. ruchu interesantów w obiektach KW PSP w Gorzowie Wlkp

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., będący Administratorem danych osobowych informuje, że:

1.     Wstęp do budynków Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp., możliwy jest jedynie po potwierdzeniu tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości wyznaczonemu pracownikowi Biura Przepustek, weryfikacji celu wizyty i odnotowaniu danych w „Ewidencji wizyt”.

2.     Państwa dane zebrane w ten sposób przetwarzane będą jedynie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w budynkach KW PSP  w Gorzowie Wlkp. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, w związku z art.5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3.     Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne, aby wejść do budynku KW PSP w Gorzowie Wlkp.

4.     Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać Państwa  danych innym podmiotom, aczkolwiek należy uwzględnić fakt,  iż na żądanie podmiotu działającego z mocy przepisów prawa, przetwarzane dane mogą zostać mu udostępnione.

5.     Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6.     Dane przechowywane będą w KW PSP w Gorzowie Wlkp., przez okres określony w obowiązujących przepisach właściwych w sprawie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych w Państwowej Straży Pożarnej. Po tym czasie Państwa dane zostaną trwale usunięte.

7.     Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznają Państwo, że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9.     Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu , o którym mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10.     Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Lubuski  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. ul. Wyszyńskiego 64, tel. 95 733 83 04, e-mail:sekretariat@straz.gorzow.pl

11.  W KW PSP w Gorzowie Wlkp., wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  tel. 95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu obiektów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp., a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. ul.Wyszyńskiego 64, tel. 95 733 83 04, e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl.
 2. W KW PSP w Gorzowie Wlkp., wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
  i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 90 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. ochrony danych osobowych dla pracowników KW PSP w Gorzowie Wlkp.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Wyszyńskiego 64
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 95 733 83 18, mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę/mianowania.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są: MSWiA, KG PSP, Lubuski Urząd Wojewódzki, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, wskazany przez Pana(Panią) bank, urzędy pocztowe, instytucje szkoleniowe, placówki zdrowia, sądy, organy kontroli, firmy ubezpieczeniowe.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach właściwych w sprawie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu wizyjnego zabezpieczenia imprez masowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., będący Administratorem danych osobowych informuje, że:
  1. Na podstawie art.6 ust.1 lit. c i e RODO na terenie imprez masowych i jej bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.
  2. Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrację wizerunku
  oraz w konsekwencji do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  a także oświadcza, że zapoznali się Państwo z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.
  3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja zadań publicznych wskazanych w art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 z późn. zm.);oraz na ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r.,
  poz. 1870 z późn. zm.);
  4. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób
  oraz mienia Państwowej Straży Pożarnej.
  5. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez KW PSP w Gorzowie Wlkp.
  6. Udostępnienie danych możliwe jest wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  8. Mając na uwadze poszanowanie praw autorskich, zapis z monitoringu nie będzie obejmował sceny,
  na której będą odbywać się występy zespołów.
  9. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  10. Dane z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania i w związku z tym dostępne są w czasie
  nie dłuższym niż 7 dni od momentu zapisu.
  11. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01,
  e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  12. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  13. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. ul. Wyszyńskiego 64, tel. 95 733 83 04,
  e-mail:sekretariat@straz.gorzow.pl
  14. W KW PSP w Gorzowie Wlkp., wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tel. 95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl