Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie WLKP jest Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 64. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922) w celach realizacji zadań przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej określonych przepisami prawa. Podawanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.