Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Świebodzinie

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udziela
st. technik sekcji ds. organizacyjno – kadrowych, tel. 68 470 73 85.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Cegielniana 13, 66-200 Świebodzin

3 KP SWIEBODZIN
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Żaganiu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru można kierować do Pani mł. ogn. mgr Ewy Mikołajewskiej, tel. 68 368-13-27, e-mail: ewa.mikolajewska@straz.zagan.pl. lub osobiście:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu ul. Nowogródzka 3, pokój nr 4.

4 KP ZAGAN
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Międzyrzeczu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru można kierować do st. str. Moniki Kowalkowskiej,
tel. 95 742 66 28, e-mail: kowalkowskam@straz.miedzyrzecz.pl lub osobiście: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, ul. Rokitniańska 1, pokój nr 209.

2 KP MIEDZYRZECZ

 
Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. ul. Gen. J. Dąbrowskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp. lub pod numerem telefonów 95-733-84-10, 95-733-84-11.

 
Służba w Państwowej Straży Pożarnej

 

I. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 ustawy o PSP).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 ustawy o PSP).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki lub komendant powiatowy (miejski) PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych (wolnych miejsc pracy).

Zgodnie z art. 34 ustawy o PSP, osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. Warunku tego nie stosuje się do kobiet.

W celu umożliwienia podjęcia służby w PSP najlepszym kandydatom prowadzi się komisyjne postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący różne uprawnienia posiadane przez kandydata do służby w PSP.

Do takich uprawnień zaliczamy:  

1. Prawo jazdy kat. B

2. Prawo jazdy kat. C

3. Posiadanie uprawnień ratownika medycznego

4. Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne podczas służby w PSP

5. Uprawnienia płetwonurka

6. Udokumentowane członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) powyżej 3 lat

7. Udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP

8. Udokumentowane szkolenia dla członków OSP

9. Biegła obsługa komputera (Windows, MS Office)

10. Biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie (niemiecki, angielski)

11. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w administracji państwowej

11. Wykształcenie:

– średnie techniczne 

– zdany egzamin maturalny

– wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP

– wyższe o kierunku przydatnym w PSP

– wyższe magisterskie o kierunku przydatnym w PSP

 Szczegółowa gratyfikacja punktowa jest doprecyzowana w zależności od rodzaju stanowiska służbowego, na które prowadzony jest nabór i dotyczy to zarówno kategorii posiadanego prawa jazdy, jak i odbytych szkoleń czy posiadania innych kwalifikacji.

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddawani są również testowi sprawności fizycznej. Do wykonania testu sprawności fizycznej dopuszczani są tylko ci kandydaci, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia. 

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych obejmuje:

  • podciąganie na drążku
  • bieg po kopercie
  • próbę wydolnościową

Test sprawności fizycznej dla pozostałych strażaków obejmuje:

1) w przypadku mężczyzn – próby jak dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;

2) w przypadku kobiet:

  • rzut piłką lekarską,
  • bieg po kopercie,
  • próbę wydolnościową.

Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości odskocznej)

Drążek jest umieszczony na wysokości odskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie.

Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub jeśli nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć. Podczas wykonywania ćwiczeń dozwolona jest praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160 – 180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek). Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy. Pomiar czasu będzie dokonywany przy pomocy ręcznych urządzeń pomiarowych (stoper).

Próba wydolnościowa

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału. Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem. Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 – 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer 20-metrowego odcinka. Zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. nr 261 poz. 2191 ze zmianami).

 Rzut piłką lekarską

Strażak ustawia się przed linią, przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę o wadze 2 kg oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, a przed kontaktem piłki z podłożem, powoduje niezaliczenie próby.

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Tabela punktowa uzyskanych wyników w przeliczeniu na punkty stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 673).

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony, w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla:

mężczyzn – co najmniej 55 pkt

kobiet – co najmniej 45 pkt.

 II. SŁUŻBA KANDYDACKA.

Jedną z możliwości podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest podjęcie nauki w szkole pożarniczej, w systemie dziennym, w ramach służby kandydackiej, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju. 

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali: 

a) świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia – jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,

b) świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia – jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim,  

 oraz

c) odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,

d) nie byli karani sądownie,

e) złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,

d) złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.

Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna – test sprawnościowy.

Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety.

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 
Praca w Państwowej Straży Pożarnej

PRACA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

W strukturach PSP mogą być również zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w Biuletynach.
Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.